DPS SKI 14`15


Pure 3
The Spoon 190cm@158/148/151@ 194400

Lotus 120 Spoon 178cm,189cm @140/122/126@181440

Wailer 99 176cm , 184cm 170640Hybrid

Wailer 112 RPC 186cm @ 144/115/127@126360