G3 Ski Strap

34cm ¥483
42cm ¥588
簡単で確実にスキー板をまとめられる
万能ストラップ